Bardia Mortazavi

عضویت در بعضی از نهاد ها، انجمن ها، گروه ها و کمیته ها :

·         سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

·         انجمن مهندسين عمران ايران

·         انجمن مهندسين حمل و نقل هوشمند(ITS) كانادا

·         انجمن مهندسين عمران آمريكا(ASCE)

·         انجمن مهندسي حمل‌ونقل ايران

·         انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران

·         شوراي راهبردي کنفرانس مديريت شهري – توسعه پايدار

·         ده ها گروه و کمیته فنی - تخصصی،اداری و انضباطی، بازرگانی و مالی و ...

....