Bardia Mortazavi

خیلی از کارها رو بلدم ;)  اما بعضی از امورات و کارها را بهتر و بیشتر بلدم :)

که مهمترین هاشون رو این زیر می بینین...

 

·         برنامه ريزي استراتژيک و مدیریت

·         طراحي، نظارت و مديريت پروژه های مطالعاتی و اجرائی

·         کنترل، راهبری و ارزيابی عملکرد اچزاء سازمانی

·         مناقصات و بازاريابی

·         فناوري اطلاعات(IT)

....